Suatu Akta untuk meminda Akta Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan 1965.

Categories: Dasar & Polisi, Pertanian
Tags: Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (NRECC), Data Penerbitan, Kementerian Sumber Asli, Rang Undang-Undang