Kertas ini membincangkan pelbagai kaedah imputasi bagi rawatan data lenyap untuk data kualiti udara khususnya di Malaysia. Objektif utama kajian ini ialah memilih rawatan data lenyap yang terbaik dan juga perbandingan sama ada wujud perbezaan antara kaedah yang digunakan antara stesen di Semenanjung Malaysia.

File Type: pdf
Categories: Kualiti, Partikel Terampai, Udara
Tags: Artikel Jurnal, Data Penerbitan, Sulit