Maklumat IPU boleh membantu agensi kerajaan, penggubal dasar serta orang perseorangan untuk menyediakan langkah berjaga-jaga untuk mengatasi pencemaran udara. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis trend IPU bulanan di tiga buah stesen yang berbeza di Malaysia; industri, perumahan dan pinggir bandar. Data antara tahun 2000 dan 2009 telah dianalisis berdasarkan siri ramalan masa. Kedua-dua kaedah klasik dan moden iaitu autoregresif bermusim bersepadu purata (SARIMA) dan siri masa kabur (FTS) telah diaplikasikan.

Categories: Kualiti, Partikel Terampai, Udara
Tags: Artikel Jurnal, Data Penerbitan, Sulit