Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti pengetahuan dan sokongan pelajar terhadap dasar kerajaan mengenai perubahan iklim berdasarkan dua bidang pengajian sains dan sains sosial. Seramai 455 pelajar Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK) dan Fakulti Sains Teknologi (FST), Universiti Kebangsaan Malaysia dipilih menggunakan kaedah persampelan bertujuan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa hanya pengetahuan menunjukkan perbezaan yang signifikan di antara dua bidang pengajian.

File Type: pdf
Categories: Sosial, Sosioekonomi
Tags: Data Penerbitan, Jurnal Artikel, Sulit