Kajian ini dilakukan di Negeri Kedah Darul Aman bertujuan untuk mengetahui peranan alam sekitar dalam mempengaruhi pendapat dan pilihan politik responden/pengundi di beberapa kawasan terlibat. Kajian yang menggunakan metod temubual bersemuka ini melibatkan 600 orang responden terdiri daripada pengundi di Negeri Kedah di 16 Dewan Undangan Negeri (DUN) terpilih yang dijalankan pada 6 April 2012 hingga 9 April 2012. Dapatan kajian menunjukkan bahawa kebanyakan responden di Negeri Kedah mengharapkan kerajaan negeri memberi perhatian yang lebih kepada persekitaran setempat mereka. Responden juga sangat mementingkan alam sekitar untuk memastikan kehidupan menjadi lebih selesa.

File Type: pdf
Categories: Sosial, Sosioekonomi
Tags: Data Penerbitan, Jurnal Artikel, Sulit