PSP KeTSA 2021 2025 menggariskan hala tuju strategik pelaksanaan
pendigitalan KeTSA untuk tempoh lima tahun yang akan menjadi
panduan kementerian bagi memastikan pelan strategik pendigitalan
Kementerian sejajar dengan Pelan Strategik Pendigitalan Sektor Awam
(PSPSA) dalam memacu agenda Kerajaan Digital yang mampan ke arah
membentuk masyarakat digital

Categories: Dasar & Polisi, Digital
Tags: Data Penerbitan, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli (KeTSA), Pelan Strategik