Pelan Strategik Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar disediakan
bagi menyokong 3 teras strategik iaitu Pengurusan Sumber Air, Geologi
dan Tanah yang Lestari; Pengurusan Alam Sekitar, Biodiversiti, dan
Hutan yang Lestari dan Pengurusan Tadbir Urus Organisasi yang Cekap
dan Berkesan

Categories: Dasar & Polisi, Sumber Asli dan Alam Sekitar
Tags: Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (NRECC), Data Penerbitan, Kementerian Sumber Asli, Pelan Strategik