Dokumen Pelan Strategik Kementerian Pengangkutan 2021-2025 dirangka bagi meneruskan kesinambungan evolusi sistem pengangkutan negara dengan mengambil kira Dasar Pengangkutan Negara 2019-2030 serta persekitaran dan cabaran semasa.

Categories: Dasar & Polisi, Pengangkutan Hijau
Tags: Data Penerbitan, Kementerian Pengangkutan (MOT), Pelan Strategik