Pelan Strategik KATS 2019-2023 memperincikan strategi dan pelan
tindakan yang perlu dilaksanakan oleh Kementerian dalam tempoh
lima (5) tahun sehingga tahun 2023. Penetapan Pelan Strategik KATS
2019-2023 ini juga menggunakan pendekatan berasaskan keberhasilan
dan penilaian impak kepada kumpulan sasar di samping memberi
keutamaan kepada program-program yang direncanakan di bawah
Rancangan Malaysia ke-Sebelas (RMK-11).

Categories: Dasar & Polisi, Pengurusan Air, Tanah dan Sumber Asli
Tags: Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (NRECC), Data Penerbitan, Kementerian Sumber Asli, Pelan Strategik