Kerangka Pelan Transformasi Industri Mineral Negara 2021-2030
(TIM 2021-2030) ini dibangunkan untuk memacu industri ini secara
bertanggungjawab dan mampan. Pelan ini disokong oleh teras-teras
utama melalui perancangan strategi yang berkesan bagi mengukuhkan
asas ekonomi dengan menjadikan sumber mineral sebagai sumber
kekayaan baharu negara.

Categories: Dasar & Polisi, Sumber Asli
Tags: Data Penerbitan, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli (KeTSA), Kerangka Pelan