Artikel ini cuba meninjau perubahan guna tanah dan litupan tanah yang berlaku dalam tempoh hampir empat dasawarsa (1966 – 2001) menggunakan analisis Sistem Maklumat Geografi (GIS) dan hubungkaitannya dengan keadaan kemudahterancaman kepada kehidupan sosial di sekitarnya. Faktor-faktor pemacu antaranya adalah dasar pembangunan negeri, pelaburan langsung luar negara, perubahan pesat penduduk, proses pembandaran, dan pembangunan infrastruktur akan turut dibincangkan.

Categories: Sosial, Sosioekonomi
Tags: Data Penerbitan, Jurnal Artikel, Sulit