Kajian ini bertujuan untuk menilai tahap pengetahuan dan pandangan penduduk tempatan tentang impak projek terhadap alam sekitar dan sosio ekonomi tempatan sepanjang proses pembinaan dijalankan. Satu projek pembinaan pangsapuri di Brickfileds telah diambil sebagai fokus kajian ini. Kaedah pemerhatian dan pengedaran borang soal selidik telah digunakan untuk memperolehi data primer. Seramai 40 responden dipilih dengan kaedah persampelan mudah di kalangan penduduk tempatan untuk soal selidik.

Categories: Ekonomi, Sosioekonomi
Tags: Data Penerbitan, Jurnal Artikel, Sulit