Data yang diambil dari air Kelantan dari tahun 2013 hingga 2017. Ujian yang
dilaksanakan termasuklah Chemical Oxygen Demand (COD), Iron (Fe),
nephelometric turbidity units (NTU), manganese (Mn), pH, cadmium (Cd)
dan E.Coli.

File Type: xlsx
Categories: Air, Kualiti, Sungai
Tags: Artikel Jurnal, Data Mentah, Sulit