Dasar Perhutanan Malaysia telah digubal dengan mengambil kira
aspek utama ketiga-tiga polisi perhutanan Semenanjung, Sabah dan
Sarawak. Kenyataan, Rasional dan Objektif Dasar dalam Dasar
Perhutanan Malaysia adalah bersifat umum dan menjadi rujukan
serta panduan bagi ketiga-tiga wilayah dalam menggubal dasar dan
strategi di wilayah masing-masing.

Categories: Dasar & Polisi, Dasar Perhutanan Malaysia
Tags: Dasar, Data Penerbitan, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli (KeTSA)