Suatu Akta untuk melaksanakan Konvensyen tentang Perdagangan
Antarabangsa mengenai Spesies Fauna dan Flora Liar Terancam
dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara-perkara lain yang
berkaitan dengannya.

Categories: Akta Perdagangan Antarabangsa, Dasar & Polisi
Tags: Akta, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (NRECC), Data Penerbitan, Kementerian Sumber Asli