Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi kewujudan berterusan
Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia yang ditubuhkan oleh
Lembaga Penyelidikan dan Pembangunan Perhutanan Malaysia yang
hendaklah menjadi suatu pertubuhan perbadanan di bawah Akta ini
dan pembubaran Lembaga Penyelidikan dan Pembangunan Perhutanan
Malaysia, untuk menyatakan pentadbiran, fungsi dan kuasa Institut
Penyelidikan Perhutanan Malaysia dan untuk mengadakan peruntukan
bagi perkara yang berkaitan atau bersampingan dengannya.

Categories: Akta Institut Penyelidikan Perhutanan, Dasar & Polisi
Tags: Akta, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (NRECC), Data Penerbitan, Kementerian Sumber Asli