Document Tag: Kementerian Sumber Asli

Rangka Kerja Big Data

Laporan Rangka Kerja Big Data NRE dihasilkan sebagai panduan untuk melaksanakan projek big data oleh Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar dan jabatan / agensi di bawahnya. Laporan ini menerangkan

Read More »